چاپ مقالات برتر و برگزیده در فصلنامه های علمی
1399/10/16

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران میرساند؛ که از بین مقالات ارسال شده به همایش، مقالات برگزیده توسط هیات داوران انتخاب و به صورت شماره ویژه نامه در فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، فصلنامه سنجش در مشاوره و روانشناسی و دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان به چاپ خواهد رسید. بدیهی است مقالات منتخب پس از رعایت اصول نگارش فصلنامه به چاپ خواهد رسید.